ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend.
 2. Onze verkopen gebeuren met het gebruikelijke voorbehoud voor overmacht en toeval, zoals o.a. brand, stakingen, natuurrampen, besmettelijke ziekten, machinebreuk die de fabrikaties onmogelijk maken, belemmeringen van overheidswege, misoogst enz...
 3. De verkopen zijn slechts definitief wanneer ze door ons bevestigd zijn. Onze agenten of vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd de firma te binden.
 4. Al onze verkopen worden aanzien als gedaan te Staden, de goederen worden te Staden aanvaard, en reizen op risico van de koper.
 5. Vertraging in de levering van ten hoogste acht dagen, kan geen verandering in de contractuele verbintenissen meebrengen.
 6. Geen enkele klacht kan aanvaard worden, als hij niet gedaan is tijdens het lossen, dit zowel wat betreft gewicht, kwaliteit of smaak. Geen enkele fout kan ingeroepen worden, zo deze niet bestatigd is door de experten, en volgens de wettelijke bepalingen terzake. Geloste goederen zijn als definitief aanvaard te beschouwen.
 7. Geweigerde waar zal naar onze keuze al dan niet vervangen worden. Bij weigering dient de verkoper onmiddellijk te worden verwittigd; bij het nalaten hiervan, zijn alle daardoor ontstane kosten ten laste van de koper.
 8. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of weigering van de kredietverzekering en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen, zoals een onherroepelijke bankwaarborg. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 9. Alle betalingen gebeuren contant, en zonder korting te Staden, tenzij andere schriftelijke overeenkomst.
 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 24,79 Euro.
 12. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 15. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 16. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 17. Deze verkoopsvoorwaarden zijn in elk geval zonder enige uitzondering van toepassing op al onze overeenkomsten. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van onze contractanten, kunnen er in geen geval afbreuk aan doen.
 18. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Ieper of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar onze keuze, alleen bevoegd.